Начало ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФИЯ

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ

Глобалната информатика е ново направление в науката и философията, създадено от Стефан Димитров. Идеите, стоящи в основата на Глобалната информатика, се зараждат в края на осемдесетте години, когато автора им се занимава с изследването на някои аномални явления. В опита си да обясни тези явления, той достига до редица изводи, които са свързани не само с разгадаването на аномалиите, но хвърлят нова светлина в много други научни области. Авторът разглежда информационните процеси, протичащи във всички сфери на природата. И достига до извода, че те са ключов фактор в развитието на света. В края на деветдесетте години Стефан Димитров написва книгата "Информационна вселена", в която споделя идеите си. Но тя е отпечатана само в един екземпляр - за четене от тесен кръг учени и специалисти. Планирана е за издаване през 2000-та година, но излиза от печат едва в края на 2010 година, а в разпространителската мрежа попада в края на 2011 година.

ГЛОБАЛНА ИНФОРМАТИКА
ново направление във философията

Глобалната информатика е нов поглед върху фундаменталните природни процеси, засягащи развитието на вселената, живите организми и човешкото общество. Или по-точно анализ на добре познати факти, но погледнати от друг ъгъл - пречупени през призмата на информатиката.

Глобалната информатика анализира информационните процеси, които стоя в основата на всяко едно явление или система в природата и в обществата.

Ако трябва да й дадем кратка дефиниция:
Глобалната информатика разглежда всички процеси в природата от гледна точка на тяхната информационна същност.

Какво е информационен процес и информационна система:
Информационните процеси включват:
получаване, преработване, съхраняване и предаване на информация
.
А информационната система осигурява средствата, необходими за развитието на тези процеси. Тя може да бъде съставена от множество подсистеми, отговарящи за всеки конкретен процес.
Информационните процеси са динамични и се развиват във времето.
За тяхното развитие е необходима подходяща информационна среда.
Информацията е абстрактен субект по своята същност, но винаги има някакъв материален носител. Информационният носител съдържа информация, която може да бъде интерпретирана от информационната система.
Информацията от своя страна се дели на две групи: команди и данни. Командите се различават от данните само по това как се интерпретират от информационната система. Командите могат предизвикат някакво действие от страна на информационната система или да предизвикат съответно действие на други видове физически системи, които са подчинени на информационната система.
Група от свързани по някакъв начин команди могат да представляват програма за изпълнение. В кибернетиката това се нарича софтуер. Подобен софтуер притежават всички живи същества и по своята същност те са индивидуални информационни системи - получават, преработват, съхраняват и предават информация.
Животинските и човешките общества също са информационни системи и в тях се извършват същите информационни процеси.

Да разглеждаме нещо от позицията на Глобалната информатика означава да потърсим протичащите в него информационни процеси и да анализираме информационната система в която се развиват.

Степента на развитие на една цивилизация е правопропорционална на нивото на нейните информационни технологии. А то се определя от следните качества на информационната система:

Качества на информационния носител:
Вид на представяне на информацията - аналогов, дискетен (цифров).
Физическа структура на носителя - материална, вълнова и др.
Качества на системата за получаване:
Скорост на получаване.
Обхват на информационни източници.
Степен на изкривяване - информационен шум.
Надеждност на връзката.
Качества на системата за преработка:
Скорост на преработка.
Степен на изкривяване - информационен шум.
Надеждност на системата.
Качества на системата за съхранение:
Скорост на достъп.
Време на съхранение.
Степен на изкривяване - информационен шум.
Надеждност на съхранението.
Качества на системата за разпространение:
Скорост на разпространение.
Обхват на разпространение.
Степен на изкривяване - информационен шум.
Надеждност на връзката.

Ако трябва да обобщим най-важните качества, това са:
обхват, скорост, вярност и надеждност. Колкото по-високи са техните стойности, толкова по-добра е информационната система. И толкова по-голям е напредъкът на цивилизацията, която я притежава. С две думи, нашето развитие е функция на информационните технологии.

Същото правило важи и за развитието и еволюцията на биологичнити видове и на живота въобще - под каквато и да било форма на съществуване.

Навсякъде в природата се развиват информационни процеси. Те са най-видими при живите организми - както на биологично равнище, така и при техните общества.
В неживата материя също протичат информационни процеси, макар да не са така явни. Развитието на цялата Вселена е един огромен информационен процес.

ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ - УПРАВЛЯВАЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всички материални обекти в пространството се подчиняват на един фактор с огромна сила и значение - това са природните закони. Взаимодействията на всички елементи, микро и макро частици са в следствие на подчинението им на природните закони.

Природните закони са управляваща информация в най-чиста форма. Те са най-първичната информация във Вселената. На тях се подчиняват материята и енергията. Без тяхната информация материята и енергията няма да знаят как да реагират помежду си. Природните закони скрепяват пространството и те са неизменно негово качество. Пространствено времевия континиум е мястото на разпространение и действие на природните закони. А къде е мястото на тяхното съхранение все още не знаем. Може би те са хардуерно заложени в структурата на самото пространство или пък се съхраняват в някаква отделна система - вселенски сървър. Във всеки случай - това ще е най-защитеното място във Вселената.

Главен постулат в Глобалната информатика е съждението, че: основните компоненти, от които е изграден светът, са информация, материя и енергия.

Или казано с други думи, ако разградим всички процеси и явления до техните най-прости съставни части, ще достигнем до тези три компонента. Можем да разглеждаме абсолютно всичко в природата като проявление на информацията, материята и енергията. Чрез анализ на взаимодействията на тези три основни компонента можем да достигнем до същността на всеки процес.

Информацията, материята и енергията са "светата троица" на Глобалната информатика. Нищо в света не е възможно да става в отсъствието на който и да е от тези компоненти. Нещо повече - самият свят е невъзможен без тях.

Информацията е водеща и стои на върха на триъгълника: информация - енергия - материя.

Трябва да се научим да различаваме всички информационни процеси в природата. Във всяко явление трябва да търсим първо информационните процеси. Тяхното откриване и анализиране ще ни помогне за правилния анализ на материалните и енергийните компоненти. Разбирайки информационната същност на нещата, ще можем да вникнем по-добре и в тяхната материална и енергийна същност.

Глобалната информатика ни помага да получим най-точна представа и да дадем най-вярно определение за редица научни и философски понятия:

Смисълът на човешкия живот е получаване, преработване, съхраняване и предаване на информация. Всичко останало е следствие на тази дейност.

Творчеството е резултат от получаване, преработване, съхраняване и предаване на информация от човека. Всички видове изкуства са резултат от този информационен процес.

Основните цели на човека са натрупването на все повече материални ценности, знания и сила. Материя, информация и енергия - това е най-кратката формулировка на всички човешки стремежи.

СКАЛАТА НА ПРОГРЕСА

Скалата на прогреса е функция на Глобалната информатика. Тя представя развитието (еволюцията) на дадена затворена жива система. По оста Х върви времето, а оста Y показва достигнатото ниво на развитие. Така може да бъде представено развитието на биологичните видове на земята - еволюцията на живата материя. Или пък развитието на човешката цивилизация.

По хоризонталата е времето, а по вертикалата - стъпалата на възхода в човешкото развитието. Като ключови точки са взети повратните моменти в информационните технологии. Времето е представено от настоящия момент (обозначен с нула) назад. Всяко деление е един век, а отминалите хилядолетия са отбелязани с цифри и отрицателен знак. Графичната функция на тази прогресия наподобява натурален логаритъм. По изключително подобен начин изглежда и скалата на развитие на биологичните видове. От първите бактерии, минавайки през едноклетъчните и стигайки до бозайниците и човека, природата чертае подобна крива - много плавна в началото и рязко растяща в края. Ако погледнем глобалното развитие на Вселената, също бихме открили подобна графика.

 

Всички неща, за които стана дума до тук, са подробно описани и обяснени в книгата ИНФОРМАЦИОННАТА ВСЕЛЕНА. Там фактите са онагледени с подходящи примери и научни изследвания от различни области. От позицията на Глобалната информатика са обяснени мното аномални явления, осветлени са принципите на еволюцията, разкрит е механизмът на възникване на творческите процеси и т.н.